ISO стандарт

Барилга, уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн салбар нь Чанарын Удирдлагын Тогтолцоо ISO9001:2008 сертикатыг 2014 онд Герман улсын TÜV Rheinland  аудитын компаниар баталгаажуулан авсан.

Барилга, уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн салбарын Чанарын Бодлого:

Чанартай үйлчилгээг харилцагчдад хүргэх, ажилчдын үр ашигтай байдал, бизнесийн бүхий  л үйл явцыг тогтмол сайжруулахыг чухалчлах замаар үйлчлүүлэгчийн шаардлагыг хангах, боломжтой тохиолдолд давуулан биелүүлэх,     

Чанарын Удирдлагын Тогтолцооны ISO 9001 стандарт болон холбогдох хууль эрхзүйн бүхий л шаардлагыг амжилттай хэрэгжүүлэх, дагаж мөрдөх,  

Чанарын зорилтуудыг тодорхойлох, хэрэгжүүлэх үндсэн зарчим болох Чанарын Бодлогыг бүх ажилчдад таниулах, энэ талаарх тэдний ойлголтыг бэхжүүлэх.