АРГА ХЭМЖЭЭ ХАРИУЦСАН МАРКЕТИНГ МЕНЕЖЕР (Шингэн Хүнс)